Quy chế thành lập

QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

I. Tên gọi, mục đích và tôn chỉ hoạt động của Câu lạc bộ
1. Tên gọi
a) Định nghĩa
- Câu lạc bộ là một tổ chức được thành lập bởi một nhóm người & là nơi giao lưu của những người có cùng quan điểm, cùng sở thích và cùng chí hướng.
- Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ theo các quy định của Hội quán 52, của Câu lạc bộ đó, không làm trái pháp luật và các quy định của Nhà nước.
b)Tên gọi và địa chỉ hoạt động
- Tên gọi: không đi ngược lại với các quy định của Hội quán 52 (lịch sự, thân thiện và văn hóa), không đi ngược lại truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Địa điểm hoạt động: trên diễn đàn của Hội quán 52 - khu Câu Lạc Bộ.

2. Mục đích, tôn chỉ hoạt động
- Kết nối những người có cùng quan điểm, cùng sở thích và cùng chí hướng.
- Tạo lập và duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó trên cả bàn chơi cũng như ngoài đời, thắt chặt tinh thần đội nhóm.
- Trao đổi kinh nghiệm chơi, kinh nghiệm sống; giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc; thăm hỏi động viên khi các thành viên, gia đình các thành viên gặp khó khăn, hoạn nạn.
- Tổ chức và hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực.
- Tạo mối liên hệ, giao lưu, học hỏi giữa Câu lạc bộ mình với các Câu lạc bộ khác.
- Góp phần duy trì và phát huy những điểm nổi trội, giá trị cốt lõi của Câu lạc bộ mình.

II. Quy chế thành lập, quyền lợi và trách nhiệm của các Câu lạc bộ

1. Quy chế thành lập
- Một Câu lạc bộ phải có từ 40 thành viên trở lên (các thành viên phải đủ điều kiện kết nạp do Câu lạc bộ đề ra)
- Câu lạc bộ phải hoạt động dựa trên tinh thần giao lưu, học hỏi. Không đi ngược lại với các quy định, giá trị văn hóa do Hội quán 52 đề ra.
- Câu lạc bộ phải có Ban quản trị điều hành các hoạt động của mình.
- Câu lạc bộ phải gửi "Đơn xét duyệt thành lập Câu lạc bộ" thông qua hộp thư diễn đàn, gửi tới Ban quản trị Hội quán 52. Thời hạn Ban quản trị Hội quán 52 xét duyệt đơn trong vòng 07 ngày

2. Quyền lợi
- Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của Hội quán 52. Các ý kiến đóng góp của các Câu lạc bộ luôn được ưu tiên xem xét.
- Được tham gia các chương trình hoạt động do Hội quán 52 tổ chức.
- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong các hoạt động của Hội quán 52.
- Được vinh danh và khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho sự phát triển của Hội quán 52t.
- Được hỗ trợ nạp Xu với mức ưu đãi cao từ Hội quán 52.

3. Trách nhiệm
- Tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định của Hội quán 52.
- Tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia các hoạt động của Hội quán 52.
- Góp ý xây dựng, góp phần phát triển Hội quán 52.
- Nếu Câu lạc bộ có kế hoạch tổ chức các sự kiện, giải đấu thì phải gửi hộp thư thông báo cho Ban quản trị Hội quán 52 trước 30 ngày.

III. Nguyên tắc tổ chức và điều hành Câu lạc bộ

1. Nguyên tắc tổ chức
- Tự nguyện.
- Tự quản.
- Dân chủ.
- Phối hợp và thống nhất hành động.

2. Hội họp và sinh hoạt định kỳ
- Việc lên kế hoạch sinh hoạt định kỳ (tổ chức giải đấu, offline) do Câu lạc bộ tự tổ chức & sẽ được sự hỗ trợ của Hội quán 52.

3. Cơ cấu tổ chức
a) Ban Quản Trị
- BQT do toàn thể các thành viên bầu ra.
- BQT điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Số lượng thành viên trong BQT do Câu lạc bộ quyết định.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn của BQT
- Số điện thoại liên lạc: phải công khai các sđt của các thành viên BQT các Câu lạc bộ để các thành viên hay cộng đồng liên lạc.
- Tổ chức thực hiện các quyết định đã cùng với Hội quán 52 thảo luận và thông qua.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của BQT hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Xây dựng và duy trì topic của mình để tạo mối liên hệ, trao đổi và giao lưu giữa các thành viên với nhau.
- Đề xuất khen thưởng với các thành viên có hoạt động tích cực, góp phần xây dựng sự phát triển của Câu lạc bộ nói riêng và Hội quán 52 nói chung.
IV. Khen thưởng - kỷ luật và hiệu lực thi hành

1. Khen thưởng và kỷ luật
a) Khen thưởng:
- Căn cứ vào thành tích hoạt động và đóng góp của từng Câu lạc bộ, Hội quán 52 sẽ quyết định hình thức khen thưởng những Câu lạc bộ tiêu biểu.
b) Kỷ luật:
- Khi Câu lạc bộ nào có các biểu hiện đi ngược lại các quy định và quy chế đã được Hội quán 52 ban hành sẽ có các hình thức kỷ luật sau:
+ Nhắc nhở nội bộ.
+ Nhắc nhở công khai trên diễn đàn.
+ Xóa Câu lạc bộ khỏi diễn đàn nếu là những lỗi nghiêm trọng.

2. Hiệu lực thi hành
- Tất cả các Câu lạc bộ phải thực hiện nghiêm túc quy chế do Hội quán 52 đề ra.
- BQT các Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn thành viên thi hành quy chế.
- Việc sửa đổi, bổ xung QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ phải được bàn bạc và thảo luận tại hội nghị giữa Hội quán 52 và các Câu lạc bộ.
Top